از تمام دار دنیا¤ تنها یک چیز دارم¦ دوســــــــــــتــــــــــــت ¤

شبیه سمر شده ام .. !

این روزها ..

دلم عجیب تقاضای مهندی را میکند که ..

خودم هم میدانم ..

بودنش برای من نیست .. !

لعنت ! ..

به این عشقی که  ..

به دست مادمازلی ..

ممنوع شد .. !

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

دیــوانه میشـَـوم مـَــن !
نیستـی و مـَــن دیـــوانه میشـَـوم ...
نیستـــی و هـَـر روز َم بـی تــو میگــذرد !
هـَر روز َم در حســرت ِ تـــو
نیسـتـی و سخــت اســت مانــدَنم ...
تـو نیســتی برایـَم ...
تویــی که تمــام َم برایــت است و
بودنــَت برایــَم زنــدگی ......

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |


هَـــــر شَـــــبـــ


نيــــم نِــگــــآهـــے بــــہ مـــــآهـ...

كِــــہ مِـثـــل مَـــــن تَـنهــــــآســتـــ...


 كِــــہ بـهـتَـــريـن وَعــــدهـ گـــــآهـِ نِـگـــــآهـ اسـتـــ...


وَعــــدهـِ مــــــآ


هَـــــر شَــبــــ


نيــــم نِـگـــــآهــے  بــــہ مـــــآه...


 كِــــہ هَـــــر جـــآ بـــآشــے


هَــــر قــــدر دور


مـــــآه هَـســـتـــ


تُـــــو هَستــــے


مَـــــن هَـستَـــمـ


نِـگـــــآهـ هَـسـتــــ ...

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

یـ‗__‗ـا فــریـ‗__‗ـاد در گـــلـ‗__‗ـویم را بگــیـ‗__‗ـر


یـ‗__‗ـا بـغـ‗__‗ـض گـلـ‗__‗ـو گــیـ‗__‗ـرم را . . .


 هـ‗__‗ــر کـ‗__‗ـدام راه دیـــگـ‗__‗ـری را بـستـ‗__‗ـه

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

✟ دلمــ کهــ میگیرد چشمانمــ را میبندمــ


✟ در سیاهیــ چشمانـمــ پیادهــ میــ رومــ و آنگاهــ بهــ آغوشــ گرمــ تو میرسمــ

✟ و سرشار میشومــ از بوسهــ هاییــ خیالیــ٬

✟تصور آغوشتــ وبوسهــ هایتــ برایمــ لذتیــ فراتر از تمامیــ لذتــ هایــ دنیاییــ استــ

✟همیشهــ دلمـــ کهــ میگیرد سیاهیــ چشمانمــ را بهانهــ میکنمــ.

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

هـمانـگونه که من دوستـت دارمـــــ


بگذار فاصله من و تو کمتر از آنی باشد


که می خواهـیـم و نمی توانـیـم


که می توانـیــم و نمی گـذارنــد !


بگذار میان من و تو فاصله ای نـمـانــد


نه به خاطر خودت ،


و نه به خاطر من


که به خاطر این عـــشـــ ــق

دوسـتـم داشـتـه باش


بـیـش از آنی که من دوسـتـت دارمـــ   

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

گــاه یک سنجاقک ...


به تو دل مــــی بنـدد !!!


و تـــو هـــــر روز سحــــــر...


مینشینـی لــب حـــوض !!!


تـــا بیــاید از راه ...


از زخم پیچک نیلوفـــرها !!!


روی موهــای ســرت بنشیند ...

یا که از قطـره ی آب کف دستـت بخـورد!!!


گــاه یک سنجاقک ...


همه ی معنی یک زنـــدگـــی اســــت !!!

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

بعضـــــی آدمـــا یهــــو میـــــان


                             یهـــــو زنـــدگیتــــو قشنـگـــ مــی کنن

           یهــــو مــی شــن تمـــوم دلخـــوشیتـــ

                                         یهــــو میـشن  دلیـــل تمــــوم خنــــده هــات

                  یهـــو میـشن دلیـــل نفــس کشیـــدنـت

                                                     بعــــد یهــــو میـــرن...

                               گنــــد مـــی زنـن بــه تمـــوم زنــدگیـت

                                                          یهـــو مــی شـن دلیـــل تمـــوم غصـــه و اشکهـــات...

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

مے گوينـد قِسمتـــ نيستـــ حِکمَتـــ استـــ

خدايـآ...

مـَن معنيِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ

امـآ تـو معنےِ طاقَتــــ رآ مے دانـي ...

مـَگــَر نــه ؟؟؟

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |

ܓ♥علـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــܓ♥ஜ♥| |


مطالب
» عشق ممنــــــــــــــوع!
» دیوانهــــــــ
» وَعـــــدهـ مـــــآ
» خـ‗__‗ـدایـ ‗__‗ـا . . .
» دلمــ کهــ میگیرد☠
» دوستم داشته باش
» گاه یه سنجاقک...؟!
» یهــــو میـــان و میـــرن...
» قسمت
» بـاشـد
» من تنها.....
» سخت است
» دلم گرفته
» خسته
» بنویس و برو...
» بازی..
» سکوتم پر از حرفه...
» نمی توانی دوستم نداشته باشی
» هنــــــــــــــــــــــوز !!
» کاش بودی ...
» دوســــــــــــتــــــــــــت دارم
» غرور...
» اشتباه...
» ردپـا
» ببخشــ ـ دلمـــ ـ
» دلم برایت تنگ شده....
» باتو
» همیشه باید کسی باشد
» دوستت دارم
» فــــــــــــــ.......... اصلــــه
» وقتی کســــــــــــــــی را دوست دارید
» آنچه نامش را عشق گذاشتم!!!
» او
» من و تو
» عاشقت شدم

Design By : RoozGozar.com